YOUNG TÖRLESS (1966) //

Postcard: “Graz Steiermark, Schloß Eggenberg, Arkadengang” //

Source: DIF / Volker Schlöndorff Collection//

Signature: 2_2_2_01_002

Other Material on YOUNG TÖRLESS