BAAL (BRD 1969) //

Marian Seidowsky (Johannes) //

© DIF / Sammlung Volker Schlöndorff / Fotografin: Digne Meller Marcovicz //

Archivnummer: 6_5_4_01_55

Weiteres Material zu BAAL